தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

StarShield- Smart Paints & Coatings

Star Thermal Shield: High-Temperature Resistant Coating for Metal - Up to 650°C Heat Protection

Star Thermal Shield: High-Temperature Resistant Coating for Metal - Up to 650°C Heat Protection

வழக்கமான விலை Rs. 14,990.00 INR
வழக்கமான விலை Rs. 26,990.00 INR விற்பனை விலை Rs. 14,990.00 INR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் போக்குவரத்து வெளியேறும் போது கணக்கிடப்படுகிறது.
Brand StarShield Paints
Colour Silver
Suitable For Chimneys | Ovens | Burning Stones | Turbines | House Boiler
Included Components

1 L

5 L

20 L

Coverage

120-180 sq.ft

Coats Required 1 Coat

 

Elevate industrial equipment longevity with Star Thermal Shield - a polysiloxane-based, high-heat-resistant coating. Ideal for chimneys, machinery, and surfaces emitting heat and smoke.

Key Features:

Durability: Lasts 7-9 years on GI Sheets, Iron, and Stainless Steel.
Heat Resistance: Withstands temperatures up to 1000 degrees. Perfect for Heat Resistant Paint up to 650°C for Metal.

Easy Application: Air-drying, single-coat application for simplicity. Excellent for Heat Resistant High Temperature Paints.

Anti-Corrosion: Guards against rust and corrosion. A top choice for Advanced Corrosion and High Temperature Protection.

Color Options: Choose from six colors to suit your aesthetic. Offering High-Temperature Resistant Coatings at the Best Price in India.

 

Benefits:

Thermal reflective protection
No need for baking; dries with air
Acts as a thermal barrier
Suitable for various surfaces
Guards against excess heating. Ideal for High-Temperature Coatings for Steel and High-Temp Anti-Corrosion Coating.
Provides High-Temperature Metal Coating and serves as an effective Thermal Barrier Coating.

How to Apply:

Clean Surface
Apply Star Thermal Shield
Let it Dry

Where to Apply:

Piping
Burning Stoves
Heat Exchangers
Turbine Housings
Chimneys, Ovens, Barbeques, or any High Heat Area. Perfect for Heat Resistant Paints for Metal.
Kilns
High Heat Supply Piping
Automobile Equipment, Exhaust Systems, Firearms, Hardware
Industrial Chimneys, Restaurant Chimneys, Engine Exterior, and more...
Revolutionize your equipment's resilience. Order Star Thermal Shield now for unmatched heat protection.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்