தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

StarShield- Smart Paints & Coatings

Star Cool Shield - Heat Resistant Solar Reflective Cool Roof Coating

Star Cool Shield - Heat Resistant Solar Reflective Cool Roof Coating

வழக்கமான விலை Rs. 7,890.00 INR
வழக்கமான விலை Rs. 12,990.00 INR விற்பனை விலை Rs. 7,890.00 INR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் போக்குவரத்து வெளியேறும் போது கணக்கிடப்படுகிறது.

Paint Coverage & Cost Calculator

Results:

Star cool Shield:

Paint needed: 0 liters

Number of buckets needed:

Cost Estimation For Star Cool Shield: 0 INR

Star Lamination Shield:

Paint needed: 0 liters

Number of buckets needed:

Cost Estimation For Star Lamination Shield: 0 INR

Total Cost for Both Products: 0 INR

Brand StarShield Paints
Colour Milky White
Suitable For All kind of Roof/Terrace | Balconies | Warehouse | Water tanks
Volumes Available

1 Ltr

3.6 Ltr

9.1 Ltr

18.2 Ltr

Coverage 27-28 sq.ft/ Ltr

Elevate your living or working space with Star Cool Shield, a groundbreaking solution that combines the excellence of cool roof coating and paint technology. This innovative product stands out as an energy-saving coating, providing superior heat reflective and insulation properties, making it the go-to choice for those seeking high albedo paint with the highest Solar Reflectance Index (SRI) - 130 .

Key Features:


Cool Roof Coating and Paint Excellence: Star Cool Shield is a premium cool roof coating and paint that reflects up to 97% of sun rays, ensuring effective cooling and reducing air conditioning costs by an impressive 19.2%.

Energy Saving Coating: Our product goes beyond conventional solutions, offering superior heat insulation. Experience a noticeable reduction in temperature, up to 8.5°C, promoting energy efficiency, increased comfort, and substantial savings on utility bills.

High Albedo Paint for Maximum Reflectivity: Star Cool Shield is a high albedo paint, maximizing reflectivity to create a cooler environment. This not only enhances comfort but also contributes to reducing the heat island effect.

Highest Solar Reflectance Index (SRI) Paints & Coatings: With advanced formulations, Star Cool Shield achieves the highest Solar Reflectance Index, ensuring superior reflective properties. This makes it a top choice for sustainable and energy-efficient building solutions.

Versatile Applications:
Ideal for Cool Roof Coating
Functions seamlessly as Cool Roof Paint
Energy Saving Coating for All Environments
Superior Heat Reflective Coating
Advanced Heat Insulation Coating
The Ultimate in High Albedo Paint Solutions
Unmatched Highest SRI Paints & Coatings


How It Works:
Star Cool Shield employs advanced cooling technology, reducing surface temperatures by up to 31°C. This transformative product not only provides a comfortable indoor environment but also significantly cuts down on air conditioning costs.

Choose Star Cool Shield for your cool roof coating, cool roof paint, and energy-saving coating needs. Experience the perfect blend of advanced technology and sustainability. Order now and redefine comfort with the unmatched benefits of Star Cool Shield.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்